i2jdnmdmyv8-hieu-le

Uitbeelding, Dialoog en Humaniek Theaterkunst en -wetenschap in een ‘humanische’ context

De uitbeeldende kunst biedt in deze samenhang zeer veel aanknopingspunten. Zij toont de mens immers in al zijn facettenrijkdom. Doordat de ‘humanische’ of de op het humane georiënteerde acteur vooral via het ‘humanicum’ van de dialoog op de/het Ander(e) ingaat, zich ervoor open stelt, zal hij de door Levinas geponeerde ‘VERANDERING’ als positief verbindend ervaren.

Algemeen

‘De mens wordt door jij tot ik’. Dit citaat van Martin Buber dient als leidraad van deze module en van het daarmee verbonden wetenschappelijk ‘onderzoek’! De mens kan en mag niet bij zichzelf stil blijven staan. Hij zou voor de ander open moeten stellen, leren met de ANDER respectvol en verantwoordelijk om te gaan. In deze context ‘verwezenlijkt’ hij zich als een lid van de samenleving die een ‘humane’, een zich verbindende en in verbondenheid levende is.

De wetenschap en kunst der ‘humaniek’ wil de studenten een ‘humanisch’ instrumentarium laten onderzoeken, ervaren en ook hanteren, waardoor zij die verbindende ‘humane’ omgang met de
ANDER daadwerkelijk kunnen realiseren. Met de gevonden ‘humanische’ instrumenten, werktuigen, waarden (‘humanica’) zullen zij de  nagestreefde HUMANE omgang met de ANDER kunnen verwezenlijken en de ‘HUMANA’ van het leven leren waarderen …

In het kader van acterend uitbeelden en van de dialoog ervaren de studenten een zogeheten humane ‘VERANDERING’ (Emmanuel Levinas). En daarin ligt de kans dat hij, zij, het ANDERE – in de zin van het humane – motivatie en een daarbij passend bestanddeel van hun groeiproces worden …

 

Specifiek

De uitbeeldende kunst biedt in deze samenhang zeer veel aanknopingspunten. Zij toont de mens immers in al zijn facettenrijkdom. Doordat de ‘humanische’ of de op het humane georiënteerde acteur vooral via het ‘humanicum’ van de dialoog op de/het Ander(e) ingaat, zich ervoor open stelt, zal hij de door Levinas geponeerde ‘VERANDERING’ als positief verbindend ervaren.
Theaterkunst en -wetenschap in de context van de humaniek laat belangrijke wegen zien om situaties te analyseren, tot elkaar te vinden, vrijer en toleranter te worden.
Het spel is een middel, een belangrijk ‘humanicum’, om zich met anderen te verbinden, zich in te leven in hun relaties, zich hierin en met hen te verdiepen. Men leert de eigen emotionele processen en die van de ander kennen, begrijpen navoelen, beleven.
Zo is het ‘humanisch’ wetenschappelijk en artistiek bezig zijn met de uitbeeldende kunst voor de student een kans en in het verdere verloop een belangrijk fundament tot de bouw van een humane
omgang met de ander, bij wie ‘men’ verbondenheid voelt en kan realiseren.