Train

Techniek en Humaniek I

Algemeen

In een maatschappij waarin techniek een belangrijke rol is gaan spelen is een verantwoordelijke omgang met haar verworvenheden en ontwikkelingen meer dan noodzakelijk.
In relatie tot de studie ‘Humaniek’ waarin de student met het ‘humane’ in de betekenis van verbondenheid met de Ander wordt ‘geconfronteerd’ en daarvoor ook wordt ‘gesensibiliseerd’ ligt
dan ook een zich bezighouden met natuurwetenschap en techniek voor de hand. Een ANDERE samenleving heeft ‘humane’ wetenschappers en technici nodig!

Kennis en competenties op het terrein van de ‘humaantechnologie’ zijn wezenlijke fundamenten ten behoeve van de ons ‘geschonken’ aarde, waarop we met meer verbondenheid belangrijke stappen kunnen zetten op de weg van een ‘oppervlakkige’ samenleving naar een echte ‘gemeenschap’….

Specifiek

Het ‘humanisch’ beoefenen en toepassen van technologische wetenschap is vanuit het humaangeoriënteerde perspectief een belangrijk aspect bij dit streven. Daarbij speelt de volgende
vraagstelling: Hoe kunnen we de natuurwetenschappen en in het bijzonder TECHNIEK hanteren, maar vooral ook zien en verder ontwikkelen met betrekking tot deze ‘humanisering’?
Vooral in de moderne techniek zijn tal van zogenaamde ‘humanica’ te ontdekken, die de student kan hanteren om humane activiteiten te realiseren.
De smartphone bijvoorbeeld heeft zeker een grote toegevoegde waarde voor de mens, vooral daar waar het gaat om snelle communicatie mogelijk te maken (in noodsituaties). Maar altijd? En
genetische modificatie of kernenergie?
Een andere wezenlijke vraagstelling is de relatie tussen uitgangspunt en doelstelling in de techniek. Wat is het gevolg van ‘onze’ technische ontwikkelingen? En in hoeverre is dit ‘goed of niet goed’?
Immers: Er is pas sprake van een echte ‘gemeenschap’ wanneer de EEN (het ENE) RESPECTVOL met de ANDER (het ANDERE) omgaat. In deze HUMANE opzet of doelstelling kan TECHNIEK een belangrijke ondersteunende bijdrage leveren… Te denken valt aan ontwikkelingen op het terrein van de medische technologie, de ICT of de energieopwekking.