5-ugmonk

Psyche, Gezondheid en Humaniteit

Algemeen

Een maatschappij kan zich pas tot een ware gemeenschap ontwikkelen, wanneer elk individu bereid is zijn verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Helaas moet men zeer vaak constateren, dat we in de richting van ‘gemeenschappelijkheid’ niet veel opgeschoten zijn. We hebben kennelijk een gebrek aan humane kennis en vooral aan de desbetreffende humane competenties. In het kader van een studie ‘HUMANIEK’ ligt het in de bedoeling deze te verwerven maar ook toe te passen, zodat er van een ‘humaan optreden c.q. gedrag’ sprake zal zijn, waarbij een ieder zich WEL of ‘ GEZOND’ voelt …

Specifiek

De module ‘psyche, gezondheid en humaniek’ is op basis van psychologie en psychotherapie zo geconcipieerd, dat de studenten voor dit als doel nagestreefd humaan optreden niet alleen kennis
‘vergaren’, maar ook overeenkomstige ‘humanische’ competenties en sensibiliteit kunnen ontwikkelen en vergroten.

Daarbij willen we – dialogisch – vooral de psychische ontwikkeling van het kind, de jonge mens, accentueren. Immers juist daar – tijdens de ‘eerste’ levensjaren – liggen kansen om de mens voor het ‘HUMANUM’ der VERBONDENHEID, ‘van waaruit alles is ontstaan en waarnaar alles in principe op weg is’ gevoelig te maken.  ‘Iedere humane omgang met elkaar is verbindend en maakt gelukkig, gezond’.