l5tzv1alcps-alex-wong

Sleutelcompetentie: Leer-, lees- en geheugentechnieken

Algemeen

Sociale, zelf-, methoden- en zaakcompetentie zijn de kernelementen van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad op 18 december 2006 als sleutelcompetenties voor leven
begeleidend leren (2006/962/EG).
Ook in de studie Humaniek is een intensieve confrontatie met studiewerktuigen voor de hand liggend.

Deze module houdt zich – zoals de titel al aangeeft – bezig met technieken en methoden die als werktuigen kunnen worden ingezet en dus humanica genoemd kunnen worden.
Ook deze competenties, zoals alle sleutelcompetenties, moeten we als metacompetenties beschouwen, want ze dienen in het algemeen als belangrijke en basismiddelen, waarmee we ons met
onze levende en dode wereld om ons heen bezig houden.

Specifiek

In de module ‘Leer-, lees- en geheugentechnieken’ worden de methodische en technische werktuigen aangereikt en praktisch toegepast die enerzijds algemeen noodzakelijk zijn om zich met wetenschap bezig te houden en dus ook met de studie inhouden van de studie Humaniek, anderzijds echter ook zelf als humanica kunnen worden beschouwd, omdat zij in het kader van een interpersoonlijke communicatie pas de voorwaarden scheppen om een niveau van verbondenheid in dialoog, van medegevoel en van zich in de ander verplaatsen te realiseren.
Het komt er dus op aan om de methodische en technische competenties van de module als humanica te herkennen en toe te passen om zo tot een dialoog met de anderen in humaniteit te komen.