2podhmrvlik-mayur-gala

Humaniek en Filosofische ‘Praxis’

Algemeen

Filosofie houdt zich bezig met het wezen der dingen. Filosofie betekent letterlijk liefde voor wijsheid. In onze module ligt de nadruk op het activeren van wijsheden in het dagelijks leven. Concreet gaat het erom, duidelijk te maken dat de filosofie krachten (‘humanica’) aanbiedt, waarmee de wetenschap van de ‘Humaniek’ (de wetenschap die zich bezighoudt met het humane) te realiseren is. Met name daar, waar je dankzij de filosofie ontdekt wie je wezenlijk bent, in respectvolle dialogische relatie tot de je omgevende natuur en cultuur.

Specifiek

Filosofische ‘praxis’ (FP) is een jonge loot (sinds 1981) aan de boom van de filosofie. In de module filosofische praxis (FP) leren studenten, medemensen en organisaties zo tegemoet te treden, dat
respect, eerbied, wijsheid, zorg voor zichzelf, voor elkaar en de natuur, geleerd en ervaren worden als basale ‘Humanica’. Ze leren de 2500 jaar oude filosofische traditie zo te analyseren en te waarderen, dat deze een bijdrage levert tot een wezenlijk humaan omgaan met anderen. FP biedt daarnaast perspectieven voor het uitoefenen van het beroep van filosoof-practicus.