Modules

Antropologie onder het gezichtspunt der Humaniek

Algemeen De klassieke antropologie – in het kader van de wetenschap der humaniek – houdt zich bezig met het wezen van de mens zich onderscheidend van andere levensvormen of als drager van een specifieke bekwaamheid. Zo ontstaat een mensbeeld. De ontwikkeling van de definities, waarmee mensen worden geconfronteerd, strookt met de toenemende complexiteit van de maatschappij. In de […]

» Weiterlesen …

Didactiek en Humaniek

Algemeen In onze maatschappelijke ontwikkeling dreigt het oog voor het humane in alle deelgebieden steeds meer verloren te gaan. In deze samenhang zou uit humaan maatschappelijke redenen ook het vormingsproces zo ingericht moeten zijn dat het impliciet en expliciet wezenlijk ertoe bijdraagt via het onderwijssysteem de noodzakelijke waarden van een humane maatschappij te manifesteren. De studierichting ‘Didactiek […]

» Weiterlesen …

Gezondheids­wetenschappen: Organisatie, Gezondheid en Humaniek

Algemeen In het licht van de toenemende inspanningen tot besparingen geraken management en leiding in ondernemingen en organisaties in een spanningsveld met betrekking tot een humane omgang met elkaar en met de ander. Het gaat gewoonweg bijna enkel nog om het economisch BESTAAN; weinig of nauwelijks nog om een humaan, humaniserend MET ELKAAR ZIJN. Specifiek De studierichting […]

» Weiterlesen …

Human Business Administration

Algemeen In de Algemene Bedrijfswetenschappen zijn de zienswijzen en instrumenten voor bedrijfseconomische besluiten overwegend gericht op calculeerbaar economisch nut. Het rekening houden van humanische aspecten en hun humane impact op de bedrijfseconomie vindt niet plaats. De implementatie van humanisch gedachtegoed in economische bedrijfsprocessen zijn echter een absolute garantie voor het op dezelfde manier omgaan met mensen en middelen. […]

» Weiterlesen …

Human Corporate Communication

Algemeen De externe en interne ondernemingscommunicatie zijn belangrijke sleutelcompetenties voor het economisch, maar ook voor het sociologisch-sociale ondernemingssucces. In het tijdperk van toenemende globalisering en de daarmee gepaard gaande oververzadiging van de markten stijgt de druk voor ondernemingen en hun werknemers. Dit heeft directe uitwerkingen op de ondernemingscommunicatie en haar economische focus. Helaas zijn humanische aspecten en inzichten geen […]

» Weiterlesen …

Humaniek en Filosofische ‘Praxis’

Algemeen Filosofie houdt zich bezig met het wezen der dingen. Filosofie betekent letterlijk liefde voor wijsheid. In onze module ligt de nadruk op het activeren van wijsheden in het dagelijks leven. Concreet gaat het erom, duidelijk te maken dat de filosofie krachten (‘humanica’) aanbiedt, waarmee de wetenschap van de ‘Humaniek’ (de wetenschap die zich bezighoudt met het humane) […]

» Weiterlesen …

Humaniek en Recht

Algemeen In het kader van een studie Humaniek waarin het gaat om het vinden van handvatten, die leiden tot een humaan ‘optreden’ in de toekomst door de afgestudeerde, heeft de rechtswetenschap een wezenlijk rol, omdat deze vele humanische aanknopingspunten geeft. Tegen deze achtergrond dringt de vraag zich op welke waarden en normen er als humanica in de rechtswetenschap […]

» Weiterlesen …

Inleiding in de wetenschap der humaniek en de kunst der dialogiek

Algemeen Humaniek – in de morfologie ‘humaan’+’ik’ vergelijkbaar met techniek, muziek, esthetiek, fysiek, ethiek … – is een nieuw begrip dat met het suffix – ik – al het HUMANE ‘omvat’, ‘verzamelt’, vasthoudt … Dus is de NIEUWE wetenschap der humaniek die de Martin Buber-Universiteit voorstaat voortdurend bezig het ‘humanische’ WETEN niet alleen te ‘verzamelen’, […]

» Weiterlesen …

Media-ethiek en Humaniek

Algemeen Wij zijn allen gebruikers van media, ontvangers en producenten van nauwelijks opdrogende informatiestromen. Wij behoren allen een mening te hebben over alles en iedereen. De module ‘Media-ethiek en Humaniek’ is zo samengesteld dat vragen die door het gebruik van moderne media te stellen zijn, op hun humanische mediapraktijk en -toepassing onderzocht kunnen worden. Het onderwijs zal ertoe […]

» Weiterlesen …

Opvoeding door verbondenheid

Wat onze maatschappij op de humane weg kan brengen en daarop houden zijn mensen die van deze diepe betekenis van verbondenheid, van het humane weet hebben. Dank zij de leerinhouden uit pedagogie en psychologie in deze module wordt het mogelijk, de daar gevonden aspecten van humaniek vorm te geven en voor de ontwikkeling van een humane maatschappij op hun waarde te schatten en toe te passen.

» Weiterlesen …

Politiek, vrede, humaniteit en sociale wetenschappen

Algemeen Martin Buber zegt dat er pas bij een ontmoeting van de ene mens met de ander humaniteit mogelijk wordt. In tegenspraak hiermee neemt in de sociale realiteit vervreemding gepaard aan het verlies van humaniteit toe. De module ‘Politiek, vrede, humaniteit en sociale wetenschappen’ geldt als ruimte voor sociaal – wetenschappelijk denken om een humane leefcultuur te scheppen. […]

» Weiterlesen …

Praktische Ethiek tegen de achtergrond van Humaniek

Algemeen De humaniek houdt zich, anders dan bij de natuurwetenschappen, in de kern bezig met waarde – problemen en de concrete vertaling hiervan naar algemeen maatschappelijke situaties. Hierbij wordt niet alleen een antwoord gegeven op wat ‘goed’ of ‘slecht’ is, maar ook hoe men een ‘goed leven’ leidt, en wat de zin is van het leven. Praktische ethiek […]

» Weiterlesen …

Productiviteit en Humaniek

Algemeen Productief handelen is een centraal element in het leven van mensen en in hun sociale en economische leefwereld en hun instellingen. Het bekijken van productiviteit onder het aspect van het humane en in relatie tot humaniek alsmede wetenschap en kunst, zich bezig houdend met het humane, beoogt een afstemming van menselijk handelen, op een maatschappij, waarin […]

» Weiterlesen …

Psyche, Gezondheid en Humaniteit

Algemeen Een maatschappij kan zich pas tot een ware gemeenschap ontwikkelen, wanneer elk individu bereid is zijn verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Helaas moet men zeer vaak constateren, dat we in de richting van ‘gemeenschappelijkheid’ niet veel opgeschoten zijn. We hebben kennelijk een gebrek aan humane kennis en vooral aan de desbetreffende humane competenties. In het kader van een […]

» Weiterlesen …

Sleutelcompetentie: Leer-, lees- en geheugentechnieken

Algemeen Sociale, zelf-, methoden- en zaakcompetentie zijn de kernelementen van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad op 18 december 2006 als sleutelcompetenties voor leven begeleidend leren (2006/962/EG). Ook in de studie Humaniek is een intensieve confrontatie met studiewerktuigen voor de hand liggend. Deze module houdt zich – zoals de titel al aangeeft – […]

» Weiterlesen …

Sleutelcompetentie: Strategieën en technieken ter bevordering van geestelijke prestaties

Algemeen De studie humaniek vereist een algemene oriëntatie op zich zelf en de medemens. Als werktuigen van deze oriëntatie dienen o.a. cognitieve kennis, kennis over organisatie en communicatie om een wederzijds begrip van de medemens en zijn leefwereld te kunnen ontwikkelen. Neurale basiskennis is een kernelement van de humaniek, omdat daarmee causale verbanden van de basisbehoefte der verbondenheid […]

» Weiterlesen …

Taal, teken en humaniek

In de module ‘Taal, teken en humaniek’ moeten dan ook adequaat exemplarisch de domeinen semiotiek, structuralisme en theorie van de discussie worden onderzocht op hun fundamentele functie voor deze humane competenties.

» Weiterlesen …

Techniek en Humaniek I

Algemeen In een maatschappij waarin techniek een belangrijke rol is gaan spelen is een verantwoordelijke omgang met haar verworvenheden en ontwikkelingen meer dan noodzakelijk. In relatie tot de studie ‘Humaniek’ waarin de student met het ‘humane’ in de betekenis van verbondenheid met de Ander wordt ‘geconfronteerd’ en daarvoor ook wordt ‘gesensibiliseerd’ ligt dan ook een zich bezighouden […]

» Weiterlesen …

Techniek en Humaniek II

Algemeen In een maatschappij waarin techniek een belangrijke rol is gaan spelen is een verantwoordelijke omgang met haar verworvenheden en ontwikkelingen meer dan noodzakelijk. Een studie ‘Humaniek’ waarin de student met ‘humaniteit’ c.q. verantwoordelijkheid, respect … voor de ANDER c.q. voor het ANDERE wordt ‘geconfronteerd’ en vooral ook wordt ‘gesensibiliseerd’ ligt aldus vooral in relatie tot de studie […]

» Weiterlesen …

Uitbeelding, Dialoog en Humaniek Theaterkunst en -wetenschap in een ‘humanische’ context

De uitbeeldende kunst biedt in deze samenhang zeer veel aanknopingspunten. Zij toont de mens immers in al zijn facettenrijkdom. Doordat de ‘humanische’ of de op het humane georiënteerde acteur vooral via het ‘humanicum’ van de dialoog op de/het Ander(e) ingaat, zich ervoor open stelt, zal hij de door Levinas geponeerde ‘VERANDERING’ als positief verbindend ervaren.

» Weiterlesen …

Wetenschappelijke Methodiek I (Inleiding): kritisch lezen, tekstbegrip en tekstinterpretatie

Algemeen De methodiek van de wetenschap houdt in, in te zien wanneer iets ‘wetenschap’ is en of, wanneer en hoe zij een verdere studie en nadere beschouwing of hermeneutiek nodig heeft. In de context van humaniek betekent dit dat de mens de methodiek van het interpreteren benut als een hermeneutische methode die de mens dynamiseert en enthousiast […]

» Weiterlesen …

Wetenschappelijke Methodiek II Kritisch schrijven en presentatie

Algemeen In de wetenschap van de humaniek spreekt het voor zich dat het gebruik van humanica voor de vorming en formulering van wetenschappelijke gedachten in de zin van een humanische verhande – ling tot uitdrukking komt. Dat betekent dat in wetenschappelijke werkstukken met fenomenen als verbondenheid, verantwoordelijkheid, respect en de relatie tot de ‘ander’ rekening wordt gehouden. […]

» Weiterlesen …